Pravidlá súťaže “Letná výzva s Rudom 2024”

Pravidlá súťaže upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Letná výzva s Rudom 2024“ (ďalej len „Súťaž”) je občianske združenie HASAM so sídlom: Lemešany 500, 082 03 Lemešany (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 18.06.2024 do 05.07.2024 do 23:59 hod.

3. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovnú výhru: marketingový balíček oz HASAM

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ. Výhra je oslobodená od dane z príjmov (nepresahuje sumu 350 eur).

4. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky a

– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”).

5. Podmienky účasti v Súťaži:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý:

– zašle do súkromnej správy oz HASAM na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, prípadne na e-mail obcianske.zdruzenie.hasam@gmail.com odfotenú vyplnenú tajničku z Letnej výzvy s Rudom 2024 alebo ju odovzdá osobne členom oz HASAM.

6. Žrebovanie:

Usporiadateľ náhodným spôsobom, za použitia aplikácie vyžrebuje zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, jedného výhercu, ktorý získa hlavnú cenu a jedného výhercu vecnej ceny.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na: Facebookovskej stránke a instagramovej stránke oz HASAM 06.07.2024.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry a nekontaktuje Usporiadateľa do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie nezopakuje.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne zmeniť Pravidlá súťaže v priebehu trvania, uvedenú súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani inak alternatívne plniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť typ žrebovania, v závislosti od aktuálnych technických možností.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook/Instagram správy alebo e-mailom. Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Výhra bude odovzdaná po vzájomnej dohode oboch zúčastnených strán. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra zaniká. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, nárok na výhru prepadá.

8. Osobné údaje:

Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi v súvislosti so zapojením sa do súťaže a pre prípad výhry v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa na doručenie výhry, za účelom umožnenia jeho účasti na súťaži a v prípade výhry zverejnenie jeho mena a priezviska na facebookovej stránke a instagramovej stránke a aj jeho kontaktovania a zaslania výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to e-mailom alebo písomne.

9. Záverečné ustanovenia:

Každý Účastník súťaže na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži a v súvislosti so sociálnou sieťou Facebook.

V Lemešanoch, dňa 17. 06. 2024