Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Občianske združenie HASAM poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Touto cestou Vás informujeme o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľ:   HASAM, Lemešany 500, 082 03 Lemešany
Kontakt na zodpovednú osobu: hasam@hasam.sk

Zásady ochrany osobných údajov
HASAM spracúva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané, vyhlasuje, že spracováva osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať, po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Občianske združenie HASAM informuje účasníkov verejných akcií o tom, že:

a) bežne zaobstaráva ilustratívne fotografie/video/audiozáznam, z ktorých nie je možné určiť totožnosť účastníka, napríklad celková fotografia a zábery z akcie, kde účastníci nie sú zobrazovaní s podrobným portrétom a/alebo neuvádza viac ako prvé meno; v týchto v prípadoch sa jedná o zachytenie podoby v zmysle § 12 zákona č. 40/1964, občianský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “občianský zákoník”),

b) v prípadoch, kedy je to pre prezentáciu HASAM vhodné, zriaďuje fotografie/video/audiozáznam tak, že je možné určiť totožnosť účastníka, najmä uvedením mena a priezviska a/alebo detailného portrétu, pokiaľ ide o zachytenie podoby a jej rozširovanie v zmysle § 84 ods. a 85 občiaského zákonníka, vyžadujúci povolenie,

c) fotografie/videozáznam/záznam sa využíva k verejnej prezentácii činnosti oz HASAM  formou zverejnenia vhodnými prostriedkami, najmä v rámci skupinových prezentácií – na webových stránkach, platformách sociálnych sietí, v tlači,

d) fotografie/video/audiozáznam sa používajú k verejnej prezentácii a spracované osobné údaje sa používajú na dobu bez časového ohraničenia 

e) obmedzený rozsah fotografií/videí/audiozáznamu môže byť použitý na základe zákona alebo oprávneného záujmu aj pre vnútorné účely, (dokumentácia akcií na vykazovanie dotácií a podobne) v týchto prípadoch nie je potrebné udelenie súhlasu,

f) všetky podujatia sa považujú za podujatia verejné, preto prevádzkovateľ nemá výhradný vplyv na vyhotovovanie a následné zverejňovanie fotografií/videí/audiozáznamov okrem tých, ktoré sám vyhotovil a zverejnil. Vstupom na zmienené podujatie berie každý na vedomie, že sa stáva každá prítomná osoba takou dotknutou osobou, o ktorej sa možno vyhotoví a zverejní záznam ako na akejkoľvek inej verejnej akcii či na verejnom priestranstve,

g) fotografie zobrazené v albumoch sú prevzaté z portálu http://www.rajce.idnes.cz a podliehajú pravidlám a povinnostiam tohto portálu. Webová stránka občianskeho združenia HASAM zobrazuje len odkazy na tieto albumy,

h) neudelenie alebo odvolanie súhlasu nemá za následok žiadne znevýhodnenie alebo poškodenie účastníka akcie a jeho práv zo strany OZ HASAM

i) cookies – táto technológia získava a uchováva informácie o správaní sa užívateľov na tejto stránke a jej podstránkach, a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad stránok tak, aby bol užívateľom dostupnejší. Táto stránka neukladá informácie o správaní sa jednotlivých konkrétnych užívateľov, niektoré funkcie technológie “cookies” však môžu byť využité na anonymné štatistické zisťovanie, alebo marketingové a reklamné účely a to aj tretích strán. Ak užívateľ týchto stránok nesúhlasí s touto politikou využívania technológie “cookies” touto stránkou, môže kedykoľvek slobodne vymazať súbory “cookies” súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača, zakázať ukladanie súborov “cookies” pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie “cookies”. V tomto prípade prevádzkovateľ nezaručuje plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb. Cookies pre cielenie reklamy bude spracované iba na základe Vášho súhlasu.

2. Osobné údaje získané na právnom základe (registrácia na súťaž, workshop, školenie, …) Z podstaty spracovania osobných údajov vyplýva predpoklad, že osobné údaje dotknutej osoby budú zverejnené. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nie je vašou povinnosťou osobné údaje nám poskytnúť.

3. Podaním vyššie uvedených informácií splnilo občianske združenie HASAM podmienku pre vyjadrenie tzv. konkludentného súhlasu s obstarávaním fotografií/videí/audiozáznamov na akciách organizovaných OZ HASAM a ich zverejnením v uvedenom rozsahu.

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Podľa čl. 21 ods. 1 GDPR máte právo požiadať občianske združenie HASAM o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte tiež právo na opravu (č. 22 GDPR), vymazanie (č. 23 GDPR) a obmedzenie spracovania (čl. 24 GDPR) Vašich osobných údajov. 

Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov uskutočnuje na základe čl. 13 ods 1 písm. e) alebo f) GDPR, máte podľa čl. 27 GDPR právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov.

Pokiaľ namietate voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by občianske združenie HASAM dokázalo preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 26 GDPR.

Ak sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 16 ods. 2 a) GDPR, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov občianskeho združenia HASAM. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mailom: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Kontakt na zodpovednú osobu:
HASAM, Lemešany 500, 082 03 Lemešany alebo e-mail: hasam@hasam.sk

 

Tieto podmienky sú platné od 18.10.2022