• štvrtok: 13. júna 2024

Hlasitá skúška sirén – viete čo znamenajú jednotlivé signály?

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike sa uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Pre vojnový konflikt na Ukrajine boli v roku 2022 (od marca do novembra) vykonávané len tiché skúšky sirén. Skúška sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou, presne na poludnie o 12:00 hod.

Elektromotorické sirény sa preskúšavajú hlasito každý mesiac, elektornické sirény sa preskúšavajú hlasito dvakrát do roka (s pravidla v júni a decemberi) a zvyšné mesiace sa vykonávajú tiché skúšky. Preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. V roku 2024 sú naplánované hlasité skúšky na termíny: piatok 14. 06. 2024, piatok 13. 09. 2024 a piatok 13. 12. 2024.

KEDY POČUJEME SIRÉNU?
 1. pri pravidelných akustických skúškach,
 2. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
 3. podľa tónu a dĺžky trvania signálu zistite, pred čím vás varuje,
 4. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.
 
VAROVNÉ SIGNÁLY PRE VAROVANIE OBYVATEĽSTVA:

a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti;

Medzi signály „všeobecné ohrozenie“ patrí aj varovanie pred vzdušným poplachom či radiačným ohrozením. Vtedy je dvojminútový kolísavý tón sirén doplnený 3x o informáciu POZOR, VZDUŠNÝ POPLACH alebo POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE.

b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody;

c) „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútový stály tón sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

sirena

Varovný signál a signál „koniec ohrozenia“ sa následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Hovorená informácia obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji ohrozenia,
c) údaje o druhu ohrozenia,
d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,
e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

 
PRESKÚŠAVANIE SIRÉN:
 • elektromotorické – spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod,
 • elektronické – dvakrát do roka (jún a december)

 

Na Slovensku sme mali v roku 2023 celkom 2466 elektronických sirén

 
ČO UROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA 

 

 1. okamžite sa ukryte

 • pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
 • ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
 • ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
 • v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

2. zatvorte okná a dvere

 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
 • uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu

 • sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov – dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
 • v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.,
 • informujte susedov a blizkých.
 
 
 
ZDROJ: MINV SR